Warunki gwarancji na uchwyty LCD marki Maclean Brackets

I. ZASADY, CZAS TRWANIA ORAZ ZAKRES GWARANCJI:

Firma Centrumelektroniki Spółka Jawna, ul. Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry udziela gwarancji na następujących zasadach:

1. WARUNKI OGÓLNE:

1.1. Gwarancja udzielona jest zgodnie z prawem polskim i obowiązuje wyłącznie na ternie Polski.

1.2. Okres gwarancji obowiązuje od dnia sprzedaży towaru (od dnia wystawienia paragonu lub faktury pierwszemu użytkownikowi, dystrybutorowi lub pośrednikowi.

1.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. OKRES TRWANIA GWARANCJI:

2.1. Gwarancja trwa 24 miesiące od dnia zakupu.

3. GWARANCJA OBEJMUJE:

3.1. Niniejsza gwarancja obejmuje uchwyty marki Maclean Brackets.

3.2. Odpowiedzialność firmy Centrumelektroniki Spółka Jawna z tytułu udzielonej gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży.

3.3. Przedmiotem gwarancji jest trwałość materiałów stanowiących uchwyty LCD.

3.4. Gwarancja obejmuje wyłącznie uchwyty Maclean Brackets zamontowane i użytkowane zgodnie z instrukcją montażu i uzytkowania.

4. ZAKRES WYŁACZONY Z GWARANCJI:

4.1. Gwarancja firmy Centrumelektroniki Spółka Jawna nie obejmuje:
a) wad wynikających z montażu lub eksploatacji w sposób niezgodny instrukcją montażu i użytkowania.
b) zużycia produktu będącego następstwem jego użytkowania, w tym zużycia powierzchni lakierniczej, zarówno z tytułu uszkodzeń mechanicznych jak
i naturalnego zużycia.
c) trwałości materiałów w przypadku wystawienia uchwytów Maclean Brackets na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych.
d) wad wynikłych z niewłaściwych warunków transportu lub przechowywania produktu.
e) wad produktu wynikających z nieautoryzowanej modyfikacji
f) różnic barwnych pomiędzy produktem, a jego wizualizacją na wszelkich materiałach promocyjnych drukowanych i elektronicznych.

4.2. Naruszenie którejkolwiek z zasad wskazanych w instrukcji montażu i użytkowania powoduje utratę uprawnień z tytułu gwarancji.

 


Newsletter

Promocje

Aktualnie brak promocji